ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (снимка)

Проектиране

Инвестиционното проектиране се състои в изработването на проекти, необходими за строителството на различен вид обекти. Инвестиционният проект съдържа отделни части – архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, геодезия, геология, паркоустройство, пожарна безопасност и други. Отделните части на инвестиционния проект се изработват от проектанти получили проектантска правоспособност по реда на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Проектите могат да бъдат разработвани в различни фази: идейна, техническа или работна. Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж.

Изготвяме:

  • Идейни, технически и работни проекти
  • Проекти за жилищни и вилни сгради
  • Проекти за търговски и офис сгради
  • Проекти за обществени и административни сгради
  • Проекти за промишлени и производствени сгради
  • Проекти на транспортната и инженерна инфраструктура
  • Екзекутивни проекти по време на строителство

Проучване

Планиране

Проектиране