Колаж

Добре Дошли в сайта на фирма ГИС-ИНФРА ЕООД

Фирмата е регистрирана с предмет на дейност проектантски и консултантски услуги. Занимаваме се с предпроектно проучване, градоустройствено планиране и инвестиционно проектиране. Извършваме всички видове геодезически и кадастрални дейности. Процедираме административни преписки по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и други. Извършваме промяна на предназначението (преотреждане, смяна на статута) на земеделска земя за неземеделски нужди. Проектираме пътища и улици, изготвяме проекти за организация на движението.

  • Проучване

    Законът за устройство на територията дава свобода на Възложителя да възлага предпроектни и обемно – устройствени проучвания за определяне на разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на подробен устройствен план или инвестиционен проект. В редица случаи липсата на предварителни проучвания биха могли да затруднят, забавят, оскъпят или дори да направят невъзможно реализирането на инвестиционното намерение – напр., ако не са изследвани възможностите за застрояване, състоянието и особеностите на терена, съществуваща инфраструктура, плановата обезпеченост и други.

  • Планиране

    Изборът на способ за устройствено планиране зависи от специфичните характеристики на територията – предмет на плана: начин на фактическо ползване, налично застрояване, релефа на терена, степен на изграденост и състояние на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура – улици, пътища, канализация, електропроводи, водопроводи и други. От съществено значение е също така дали територията – обект на устройствено планиране, е включена в границите на населени места и селищни образувания, дали за нея са били изработени предходни устройствени планове, одобрени при условията на отменените благоустройствени закони, както и степента на тяхното прилагане.

  • Проектиране

    Инвестиционното проектиране е възможно само при наличието на действащ подробен устройствен план, който определя параметрите на застрояване. Тези параметри се посочват във визата за проектиране, която се издава от главния архитект на общината. Изходната информация, която дава визата за проектиране, служи като рамка и основа за изработването на инвестиционният проект. Всички части на инвестиционните проект, които са основание за издаване на разрешение за строеж, задължително се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите. Разрешение за строеж се издава, въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква.