ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ (снимка)

Геодезия и картография

Геодезията е наука: за определяне на формата и размерите на Земята; за измерване и изобразяване на земната повърхност или на части от нея във вид на карти или планове; за измервания, необходими при проучване, проектиране, строителство и експлоатация на инженерни съоръжения, както и за много други цели. Самото наименование показва, че геодезията е създадена от човешката трудова дейност и е пряко свързана с използването на земята като средство за производство и строителство. Фирмата ни разполага с модерна измервателна апаратура и лицензиран софтуер за обработка на измерванията. Ние ще Ви съдействаме при извършването на всички видове общи и специализирани геодезически работи, както в проучването, планирането и проектирането, така и по време на строителството.

  • Геодезически измервания
  • Трасировъчни работи
  • Прецизни нивелации
  • Изчисляване на обеми и площи
  • Изработване на топографски планове и специализирани карти
  • Проекти за вертикално планиране
  • Трасировъчни проекти
  • Картограма на земните маси
  • Дигитализиране (оцифряване) на аналогови (хартиени) планове и карти

Геодезия и картография

Кадастър и регулации

Пътно проектиране

Земеделски земи