Снимка на земята от високо

Земеделски земи

Всеки, закупил земеделска земя с цел строителство, среща необходимостта от добро познаване на етапите на тази процедура, аспектите, влияещи върху успешното й финализиране, и времето за това. И дори ако ви се струва позната темата, в процеса на изпълнение на отделните етапи може да бъдете изненадани от нови детайли и/или практики на административните органи, които я осъществяват. Често объркването в етапите на процедурата идва от необходимостта от едновременно прилагане на правилата за промяна на предназначението на земята по Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и общите правила за създаване и одобряване на устройствени планове по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Следва да се отбележи, че влезлият в сила подробен устройствен план е предпоставка да се поиска промяна на предназначението на земеделската земя.

  • Вкарване в регулация на земеделска земя
  • Промяна на предназначението на земеделска земя
  • Консултации, свързани със смяна на статут на земеделска земя
  • Проучване относно възможността за преотреждане на земеделска земя

 

Геодезия и картография

Кадастър и регулации

Пътно проектиране

Земеделски земи